Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens

PERDU.BUSINESS / Nameonit BV

Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België, +3215623335 hello@perdu.business BE0899005403

Retouradres

PERDU – SHOPWEDO

Adres:                                                          Egide Walschaertsstraat 22F, 2800 Mechelen, Belgium

E-mail:                                                             info@shopwedo.com

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van PERDU/Nameonit bv, een onderneming met maatschappelijke zetel te Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België, BTW BE 0899005403, (hierna te noemen ‘PERDU’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten via haar webshop online te kopen. Deze Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker op deze e-commerce website (“Klant”) wordt geplaatst. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van PERDU dient de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, behalve wanneer deze vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk door PERDU zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, ze zijn altijd inclusief btw en alle andere belastingen of heffingen die voor rekening van de klant komen.

Leverings-, reserverings- of administratiekosten worden afzonderlijk gespecificeerd.

De vermelde prijs heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals letterlijk beschreven. De bijgaande foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PERDU niet. PERDU is wat betreft de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gebonden door een inspanningsverbintenis. PERDU is in geen geval aansprakelijk in geval van kennelijke materiële fouten, druk- of drukfouten.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door PERDU worden aangepast of ingetrokken. PERDU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De koper selecteert artikelen die hij / zij online wil bestellen en doorloopt de kassaprocedure, inclusief de registratie van de persoonlijke gegevens, leveringsgegevens en betalingsgegevens.

De overeenkomst tussen PERDU en u, de koper, komt tot stand op het moment dat u de door PERDU gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en nageleefd. PERDU bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Indien er nog geen bevestigingsmail is verzonden, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van bestelde artikelen is alleen mogelijk met de voorgestelde betaalinstrumenten. Om een ​​veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens via internet verzonden, versleuteld met SSL-technologie.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmethoden:

  • met creditcard
  • met debitcard

PERDU heeft het recht om een ​​bestelling te weigeren of aan aanvullende voorwaarden te onderwerpen vanwege een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is, een onvolledige bestelprocedure, bestellingen door minderjarigen, grote bestellingen of problemen met eerdere bestellingen, enzovoort.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De door PERDU opgegeven levertijden zijn bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders vermeld, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling geleverd aan de woonplaats van de klant.

Indien u een artikel heeft besteld dat tijdelijk niet op voorraad is, wordt aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico ter zake van deze producten over op de koper.

Voor leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

PERDU levert meestal over de hele wereld. Als een bestelling niet kan worden afgeleverd in het land van bestemming, wordt de klant hierover geïnformeerd en behoudt PERDU zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Levering geschiedt uitsluitend per koeriersdienst, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders overeengekomen.

De bezorg- of verzendkosten worden vóór de bevestiging van uw aankoop aan u meegedeeld. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, worden ze gespecificeerd en / of wordt er een indicatie van de verzendkosten gegeven.

Elke zichtbare beschadiging en / of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming in de levering dient door de Klant direct aan PERDU te worden gemeld.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de Klant zodra hij (of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de Klant) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van PERDU tot het moment van volledige betaling door de Klant.

De Klant verbindt zich ertoe, indien nodig, derden op de hoogte te stellen van het eigendomsvoorbehoud van PERDU, b.v. aan eenieder die voornemens is beslag te leggen op de artikelen die nog niet volledig zijn betaald.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument online producten kopen bij PERDU.

De Klant heeft het recht de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een andere derde dan de vervoerder en door de klant aangegeven, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant PERDU op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring per e-mail naar hello@perdu.business.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn / haar kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant dient de goederen onverwijld terug te geven of af te geven aan PERDU, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop hij PERDU op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de overeenkomst op te zeggen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Als het geretourneerde product op de een of andere manier een deel van zijn waarde heeft verloren, behoudt PERDU zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor eventuele verloren waarde van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen door de klant die verder gaat dan nodig is om te bepalen de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Alleen ongebruikte artikelen in hun originele verpakking, samen met alle accessoires, gebruiksaanwijzing en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de klant zich terugtrekt uit de overeenkomst, zal PERDU alle tot dan toe van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard bezorgkosten, terugbetalen binnen een maximum van 14 kalenderdagen nadat PERDU op de hoogte is gebracht van het besluit van de klant om de overeenkomst te herroepen. In het geval van verkoopcontracten kan PERDU de terugbetaling uitstellen totdat ze alle goederen terug heeft ontvangen, of totdat de klant heeft bewezen dat hij de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering aangeboden door PERDU, worden niet gerestitueerd.

PERDU betaalt de klant terug met hetzelfde betaalinstrument als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval worden geen kosten in rekening gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van goederen vervaardigd volgens de specificaties van de klant, of die duidelijk zijn bedoeld voor een specifieke persoon (inclusief gepersonaliseerde artikelen of maatwerk)
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen toen de verkoopovereenkomst werd gesloten, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt buiten de controle van het bedrijf;

Artikel 8: Garantie

Overeenkomstig de Belgische wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

Om een ​​beroep op de garantie te kunnen doen, moet de klant een aankoopbewijs kunnen overleggen. Klanten wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online zijn gekocht en bij de klant zijn afgeleverd, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van PERDU (hello@perdu.business) en het artikel op eigen kosten naar PERDU retourneren.

Als een defect wordt gevonden, moet de klant PERDU zo snel mogelijk informeren. In ieder geval moet elk gebrek binnen 2 maanden na ontdekking door de Klant worden gemeld. Elk recht op reparatie of vervanging vervalt na deze periode.

De (commerciële en / of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ​​als gevolg van ongevallen, verwaarlozing, vallen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, niet-naleving van de handleiding of gebruiksaanwijzing, aanpassingen of aanpassingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na aankoopdatum, of levering indien van toepassing, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de klant het tegendeel kan bewijzen.

Artikel 9: Klantenservice

De klantenservice voor online bestellingen is bereikbaar per e-mail: hello@perdu.business of per post op het volgende adres: PERDU – ShopWeDo, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België. Eventuele klachten met betrekking tot bestellingen geplaatst op de webshop van PERDU kunnen naar dit adres worden gestuurd.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PERDU beschikt, is de Klant in geval van niet-betaling of niet-tijdige betaling vanaf de datum van contractbreuk een wettelijke rente van 10% verschuldigd over het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder verdere kennisgeving. Daarnaast is de Klant over het desbetreffende bedrag een vaste schadevergoeding van 10% verschuldigd, met een minimum van 25 euro per factuur van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling.

Onverminderd het voorgaande behoudt PERDU zich het recht voor om artikelen die niet (volledig) betaald zijn terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verwerkingsverantwoordelijke PERDU respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van de bereikte overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en / of marketingdoeleinden.

Gebruikers hebben het wettelijke recht om hun persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Behoudens een identiteitsbewijs (kopie van uw identiteitskaart) kunt u kosteloos schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens verkrijgen via een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan PERDU, Hofstadeveld 77, 1981 Hofsatde – hello@perdu.business. Indien nodig kunt u ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

In het geval van het gebruik van gegevens voor direct marketing: U kunt kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Stuur hiervoor een verzoek naar PERDU, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België – hello@perdu.business

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen deze niet openbaar maken, leasen of verkopen aan derden.

De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn / haar inloggegevens en wachtwoord. Uw wachtwoord is gecodeerd opgeslagen, wat betekent dat PERDU geen toegang heeft tot uw wachtwoord.

PERDU houdt anonieme bezoekersstatistieken online bij om te zien welke pagina’s van de website worden bezocht en in welke mate.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via PERDU, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België – hello@perdu.business.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Wanneer u de site bezoekt, kunnen ‘first party cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een dergelijke cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Het doel van een cookie is het optimaal functioneren van de site. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kun je doen in de instellingen van je browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties mogelijk niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Schending van de geldigheid – afstand doen van afstand

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen.

Het feit dat PERDU op geen enkel moment de in deze voorwaarden gespecificeerde rechten afdwingt of enig recht daarop uitoefent, zal nooit worden opgevat als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling en heeft geen invloed op de geldigheid van dergelijke rechten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld met andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen en de algemene verkoopvoorwaarden van PERDU. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

Artikel 16: Toepasselijk recht – geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijke recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd om eventuele geschillen te behandelen. De consument kan ook naar het ODR-platform gaan (http://ec.europe.eu/consumers/odr/).